Prínos ekonomických stavieb pre ľudí i prírodu

Čo sú ekonomické stavby a ich význam

Ekonomická stavbaAby stavba mohla naozaj niesť prívlastok ekonomická, musí byť splnené obrovské množstvo faktorov a ukazovateľov. Aby sme pojem ekonomické stavby pochopili, musíme si uvedomiť, že nejde len o výsledné budovy či sídla, ktoré sú postavené pomocou najnovších technológií, kde gro predstavuje ohľaduplnosť k prírode, úsporu energií a iných nákladov. 

Ekonomická stavba a jej efektívnosť  sa meria peniazmi, preto jej výpočet nemôže obsahovať peniazmi nemerateľné veličiny, medzi ktoré bohužiaľ patrí aj väčšina prínosov v prospech životného prostredia. Ekonomické hodnotenie nám preto môže dať len odpoveď na otázku, čo nás to stojí a aký je ekonomický efekt. Na ostatné otázky (nevypočítateľné) nám dajú odpoveď špeciálne firmy, ktoré sa výstavbou ekonomických stavieb zaoberajú.

Ekonomickú výhodnosť a efektívnosť ovplyvňujú veličiny, o ktorých by sme nepredpokladali, že sú pre ekonomickú stavbu dôležité. Ide hlavne o všetky investičné náklady, v ktorých sú zahrnuté všetky jednorazové výdavky na prípravu stavby, projekt, dodávky technologického zariadenia a jeho montáž, stavebné úpravy, elektrickú prípojku, popr. aj náklady na výkup potrebných pozemkov. Zohľadňuje sa tiež doba životnosti ekonomickej stavby – t.j. čas, počas ktorého bude možné využívať stavbu (dosahovať úspory energie) bez toho, aby bolo nutné znovu vynakladať investičné výdavky na jej obnovu a obnovu zariadení.

Spoľahlivá technológia s dlhou dobou životnosti významne zvyšuje dosiahnuté ekonomické prínosy. Prevádzkové náklady počas životnosti ekonomickej stavby, jej pravidelná údržba, predpokladané opravy, réžia, poistenie majetku, pozemková daň a iné poplatky sú tiež významným faktorom, ktorý sa zohľadňuje pri výpočtoch. Na ekonomiku majú vplyv tiež parametre financovania ekonomickej stavby, t.j. veľkosť, doba splácania a úroková sadzba poskytnutého úveru a tiež cena vlastných peňazí investora. Ekonomický efekt pre investora ovplyvňuje aj daň z príjmov, prípadné daňové úľavy a štátna či iná pomoc. V budúcnosti môže na ekonomiku stavieb významne zapôsobiť aj prípadné zavedenie daní, ktorých výška by mala byť závislá na spotrebovanom množstvo energie alebo na produkcií skleníkových plynov vznikajúcich spaľovaním klasických pevných palív (nie obnoviteľnej biomasy).

Pred vlastným rozhodnutím o realizácii ekonomickej stavby je potrebné podrobne preveriť, či sa nezabudlo na nejaké riziká, ktorá by mohli investičné výdavky zvýšiť (neočakávané stavebné práce, cena pozemkov popr. náhrady za užívanie vodného diela a pod). Riziko možného neistého vývoja výkupných cien elektriny je vo výpočte tiež rešpektované.

Kvalitnú firmu na realizáciu výstavby vášho nového domu, alebo rekonštrukciu či výstavbu strechy, môžete nájsť aj na stránkach portáli slovenského stavebníctva Stavebnik.sk. Navyše na jeho stránkach môžete využiť aj systém Zadaj dopyt a zaslať viacerým vybraným firmám žiadosť o cenovú ponuku naraz.

Z uvedeného teda vyplýva, že náklady na všetky životné fázy ekonomickej stavby v žiadnom prípade nevypočítame sami. Technicko – ekonomické štúdie rentability projektu ekonomickej stavby musíme jednoznačne zveriť odborníkom, ktorí zohľadnia:

 • Investičnú fázu
 • Prevádzkovú fázu
 • Cenové náklady ekonomickej stavby
 • Požiadavky na inžinierske a projektové práce
 • Výber dodávateľov technológií a materiálov
 • Investičnú bilanciu potrieb a zdrojov
 • Základné rozpočtové náklady na stavebnú časť ekonomickej stavby
 • Náklady na umiestnenie stavby
 • Náklady technologickej časti
 • Náklady na stroje, prístroje a zariadenia
 • Náklady na nehmotný investičný majetok
 • Investičné náklady ostatné
 • Finančná rezerva

Je toho samozrejme oveľa viac, no bez týchto ukazovateľov by ekonomická stavba nemohla mať prívlastok ekonomická.

Zaujať by vás mohol aj článok o montovaných domoch - Montované domy šetria čas i peňaženku

Foto: czgbc.org
(i.n.)